Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 5. februar 2020

Til stede: Mike, Rasmus, Jesper, Lisbeth, Christian, Aase, Ole og Laura

Budget 2020
Ole præsenterede udkast til budget for 2020. I forhold til budget for 2019 så er udgiften til prioriteter hævet fra 134.000 til ca. 208.000 kr. grundet det nye lån. Derudover er posten til vedligeholdelse/opsparing øget ift. hvor stor posten plejer at være. Dog var den noget større i 2019 end i 2020. Lejeindtægten er uændret i forhold til budget for 2019. Dog kan der komme ændringer i den post grundet uafklaret huslejesag med Sdr. Boulevard st. tv.

Budgetforslaget medfører et fald i huslejen.

Budgettet forventes, at kunne holde i 10 år pga. den 10-års afdragsfrihed på det nye lån. Dog skal budgettet tilrettes, når udgiften til altanarne ligger fast.

Bestyrelsen godkendte budgetudkastet.

Skat
Foreningens regnskab for 2018 er godkendt og vores acontoskat for 2020 er sat til 0 kr.

Rente på foreningens konto i banken
Foreningen har fået en henvendelse fra banken om, at hvis vi har mere end 200.000 kr. stående, så skal vi betale en negativ rente på 0,75 pct. fra 1. marts 2020. Med et nyt lån kan foreningen ende med at have et stort beløb stående i banken. Ole vil forsøge at finde den bedste løsning på dette.

Lejemålet i 76 st. tv.
Det har ikke været muligt at opnå enighed med lejer af 76 st. tv. om en stigning i huslejen. Sagen er derfor gået videre til retten. Foreningen har modtaget stævning fra advokaten. Der afholdes telefonmøde d. 21. februar 2020, hvor rammerne for sagsforløbet fastlægges.

Forsikring
Inden udgangen af marts skal foreningens forsikring tegnes på ny for en 5-årig periode. Bestyrelsen godkendte dette.

Ole sender kopi af foreningens forsikringspolice til Rasmus, så det kan afklares, om den kan dække udgifterne til rengøringen efter rotterne i fælleslokalet.

Ejendommens energimærke
Der skal laves en ny rapport for ejendommen, som fastlægger dens energimærke. Den gælder for 1 år.  Ole igangsætter dette.

Politisk aftale om initiativ mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger
Regeringen har sammen med DF, SF, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger. Bedre kendte som BlackStone sagen. Aftalen kan have konsekvenser for værdifastsættelsen af andelsboliger på et niveau, som er 10-20 pct. lavere end i dag.

I foreningen har vi taget højde for 10 pct., idet det på den seneste generalforsamling blev besluttet at fastsætte værdien af ejendommen på et niveau under valuarvurderingen. Af den politiske aftale fremgår det, at det for foreninger som benytter valuarvurdering vil blive muligt at fastlåse ejendommens værdi på dette givne niveau.

En anden måde at imødegå evt. udfordringer med værdifastsættelse af ejendommen er, at ejendommen stiger i energiklasse. Bestyrelsen ønsker at undersøge dette nærmere, og derfor blev det besluttet som led i udarbejdelsen af en ny rapport med energimærke for ejendommen at bede om at få oplyst hvilke forbedringer på ejendommen, som vil skulle foretages, hvis ejendommen skal gå fra energimærke D til energimærke C. Udover at kunne sikre værdifastsættelsen af ejendommen, er det også godt ift. fremtidige renoveringsprojekter og investeringer i foreningen. Det forventes, at rapporten vil blive dyrere pga. denne ekstra opgaver.

Aftale om levering af el til 76, 1. th.
Foreningen har modtaget en aftale mellem Naturenergi og 76, 1. th. om levering af el. Aftalen er stilet til foreningen. Bestyrelsen har ikke indgået nogen aftale og dermed ikke kendskab til den. Ole kontakter Naturenergi for at høre nærmere.

Ejererklæring 76, 1. th.
Bestyrelsen underskrev ejererklæring for 76, 1. th.

Rottespærrer
Der er blevet lavet en række ting på ejendommen, som skal sikre, at vi ikke får rotter igen. To stik-rør i kælderen er skåret af, tre huller fra gården til kælderen er lukket med trådnet, og der er sat rottespærre på toilettet i fællesrummet. Toilettet er ligeledes udskiftet. VVS’erne sagde, at vores kloakker var flotte, og ikke viste tegn på rotter som sådan. 

Lokaleudvalget
Der er afholdt et par møder i lokaleudvalget, hvor brugen af lokalet og regler herfor har været drøftet. Derudover blev lokalet indviet med et mindre julearrangement i december.

Lokaleudvalget vil udarbejde et udkast til regler for brug af lokalet herunder pris for at leje det, som bestyrelsen vil modtage. Lokaleudvalget vil også se nærmere på indretning af lokalet herunder se på indkøb af møbler og lignende. Derudover er der indhentet tre tilbud på rengøring af lokalet på hhv. 10.000 ekskl. moms, 7.966 ekskl. moms og 5400 kr. ekskl. moms. Det dyreste er fra firmaet Asterix Consul, som virkede meget omhyggelige. Bestyrelsen besluttede, at Asterix skal stå for rengøring, som igangsættes hurtigst muligt.

Der er blevet spurgt til muligheden for at holde (børne)loppemarked i lokalet. Bestyrelsen var positivt overfor forslaget. Det kunne arrangeres en dag, hvor der afholdes loppemarked på Sdr. Boulevard.

Altaner
Ansøgningen er indsendt til kommunen før årsskiftet. Altana har netop sendt en revideret ansøgning, som bestyrelsen skal godkende, hvorefter den indsendes til kommunen.

Byggeteknisk rådgiver til altanprojekt
Der er indhentet to tilbud på at få en byggeteknisk rådgiver tilknyttet altanprojektet.

Firmaet Gaihede tilbyder assistance til en stor del af processen herunder deltagelse i byggemøder, overordnet tilsyn med projektet, månedlig økonomiopfølgning, kontrol med og godkendelse af altanfirmaets fakturaer, mangelgennemgang af færdiggjorte altaner, indkaldelse og afholdelse af 1-årsgennemgang mm. Prisen er 5.000 kr. pr. ekskl. moms.

Firmaet Peter Jahn og partnere tilbyder et mere fleksibelt rådgivningsforløb, hvor man selv kan være med til at afgøre undervejs i processen, hvor meget assistance man vil have. Derfor er der heller ikke nogen fast pris på forhånd. På baggrund af firmaets umiddelbare vurdering vil prisen være omkring 50.000 kr. ekskl. moms.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved de to tilbud. Det billige forventes at kræve mere af bestyrelsen herunder arbejde med at følge tæt med i opsætningen af altanerne. Bestyrelsen vurderer, at det andet tilbud sikrer god og grundig vejledning i hele processen, hvorfor det blev besluttet at vælge Gaihede.

Omlægning af lån
Ole har modtaget et lånetilbud ultimo januar 2020. Det godkender omlægningen af lånet og lånet til altaner. Dog umiddelbart ikke lån til inddragelse af loftet til 5. sals lejlighederne, fordi banken ikke kunne se af de indsendte oplysninger, at andelshavere er oplyst om størrelsen på deres lån. Ole går i dialog med banken herom. Det der er ift. udvidelsen af 5. sals lejlighederne er, at det er en mulighed, og derfor indeholder forslaget fra generalforsamlingen ikke en tydelig angivelse af pris mm.

Det nye lån er 30-åriget og giver en friværdi på 4 mio. kr. Måske vil der være kurstab i forbindelse med at det nye lån optages.

Bestyrelsen underskriver det tilbud online.

Comments are closed.