Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 5. november 2019

Til stede: Mike, Rasmus, Jesper, Lisbeth, Christian, Ole og Laura

Ny andelshaver – 21, 5. tv

Mette Baungaard, den nye andelshaver i 21, 5. tv. var forbi og hilse på bestyrelsen. Mette flytter ind med sin datter og sin hund.

Overtagelse af lejemålet i 76 st. th.

Foreningen har overtaget lejemålet i 76, st. th. Aftenens bestyrelsesmøde blev derfor holdt i det nye lokale.

Der er nogle praktiske ting ift. lokalet, som skal ordnes i de næste par måneder. Toilettet skiftes samtidig med at der kommer rottesikring på faldstammen. Lisbeth har kontakt til en vvs’er. Der skal trækkes kabler, så der kommer Fibernet i lokalet. Jesper tager kontakt til Fiberby. Derudover skal en af låsene skiftes. Den tidligere lejer står for udskiftningen.

Bestyrelsen besluttede, at der skal nedsættes et udvalg af andelshavere, som skal komme med oplæg til, hvordan lokalet drives og indrettes. Fra bestyrelsen er Jesper og Laura med. Der laves et opslag på Facebook og indkaldes derefter til et møde snarest.

Skat

Ole har været i dialog med Skat, da der har været en fejl i registreringen af foreningens underskud på årsopgørelsen for 2016. Fejlene er ændret og en ny skattebillet for 2016 vil blive udarbejdet på den baggrund.

Lejemålet i 76 st. tv.

Bestyrelsen har modtaget en indsigelse på varslingen om huslejestigningen i 76, st. tv.

Adkomsterklæringer

Bestyrelsen underskrev adkomsterklæring ifm. andelshavers lån.

Omlægning af lån

Processen for omlægning af foreningens lån ifm. bl.a. altanprojektet er i proces. Kreditforeningen skal dog ud og se et par lejligheder, før det kan falde på plads. Christian hjælper til med dette.

Status på skimmelsanering 76 1. tv.

De tidligere mangler ifm. opsætningen af loftet er udbedret. Foreningen har modtaget regningen for arbejde med skimmelsanering, som lyder på ca. 45.000 inkl. moms.

Byggeteknisk rådgiver til altanprojekt

Bestyrelsen er enige om, at der skal ses indhentes tilbud på, hvad det vil koste at få en byggeteknisk rådgiver tilknyttet altanprojektet.

Altaner

Altana har modtaget en underskrevet kontrakt, og processen er dermed sat i gang. Der udestår et par afklarende spørgsmål om placering af nogle af altanerne på 1. sal. Laura går i dialog med andelshavere om dette. Bestyrelsen modtager herefter tegningsmaterialet til godkendelse inden det sendes ind til kommunen.

Evt.

Bestyrelsen drøftede den snak der er i medierne omkring en eventuel kommende ændring af boliglovens § 5.2., som muligvis kan få konsekvenser for værdien af foreningen. Der er ikke politisk taget stilling om og hvordan den givne paragraf skal ændres, men bestyrelsen følger med i sagen. Bestyrelsen drøftede, om vedtægterne skal ændres således, at salg i lige linje også indbefatter den pågældendes ægtefælle eller samlever i mindst to år. Bestyrelsen vil se nærmere på dette frem mod næste generalforsamling, som bliver d. 20. april 2020.

Comments are closed.