Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 18. september 2018

Til stede: Mike, Rasmus, Christian, Laura, Jesper, Lisbeth, Aase og Ole

 

Rensning af tagrender og opsætning af dueværn

Arbejdet sættes i gang hurtigst muligt efter der er indhentet nyt tilbud.

 

Renskrivning af vedtægter

Renskrivningen af vedtægterne er færdig, og de skal nu gennemlæses. Ole læser renskrivningen igennem og sammenholder med den gældende version.

Der skal evt. laves en vedtægtsændring for at få tilføjet punktet ift. den interne venteliste, som blev besluttet på generalforsamlingen 2017.

 

Sag vedr. skimmelsvamp

Arbejdet med at fjerne skimmelsvamp i loftet hos 76 1. tv. er ikke påbegyndt. Det har været svært at rekvirere håndværkere til arbejdet.

Der er i mellemtiden kommet fugt på bagtrappen i 76 også mellem 1. tv. og 2. tv. Det kom frem efter malingen af bagtrappen. Det tyder på, at der en membran som ikke holder tæt. Fugten bliver ved med at være der og det tyder på, at det er små mængder af vand, som forårsager det.

Christian laver en kort beskrivelse og sender den til Ole med henblik på at få afklaret hvorvidt forsikringen dækker.

Bestyrelsen blev enige om at afvente sagen vedr. fugt på bagtrappen ift. arbejdet med at fjerne skimmelsvamp, idet der muligvis kan indhentes et bedre tilbud, hvis der skal laves et større stykke arbejde.

 

Køkkendør binder i 76 5. th.

Rasmus kontakter firmaet og får sagen klaret.

 

Opmåling af erhvervslokaler

Der er tidligere indhentet tilbud omkring opmåling af erhvervslokalerne. Arbejdet er ikke igangsat endnu, men det sker hurtigst muligt.

 

Inddragelse af 76 st. th. til almen brug i foreningssammenhæng

En beboer har spurgt om muligheden for at inddrage 76 st. th. til almen brug i foreningssammenhæng eks. som lokale til brug ved afholdelse af familiearrangement eller ved overnattende gæster.

Ole oplyste, at man ifølge erhvervslejeloven ikke bare kan opsige lejer, men at man kan indgå en aftale med lejeren om afståelse.

Bestyrelsen afventer opmåling af lokalet, før der besluttes hvilken vej, man skal gå – huslejestigning eller inddragelse af lokaler til almen brug i foreningssammenhæng.

 

Renhold af fortov

På generalforsamling blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen har undersøgt mulighed for at få 20.000 kr. fra kommunen for renholdelse af fortov.

Ole oplyste, at statsrevisorerne har kritiseret bl.a. Københavns Kommune for at opkræve et for højt et beløb for renholdelse af fortov. Ole følger op på sagen. Det kan være, at der tilbagebetales midler via skattebilletten ved årsskiftet.

 

Låneomlægning

Bestyrelsen har modtaget aftale om låneomlægningen, som skal underskrives digitalt.

Det nye lån træder i kraft fra det nye år, hvor der allerede i første terminsydelse vil være en besparelse.

 

Mulighed for automatisk bankoverførsel af husleje

Når låneomlægningen er på plads, skal Ole have et møde med banken, hvor han vil drøfte muligheden for automatisk betaling af husleje.

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen i 2019 afholdes mandag d. 29. april kl. 19.00.

 

Nyt fra Altanudvalget

Der er nu indhentet tilbud fra to firma. Muligheden for et tredje tilbud undersøges, før der træffes beslutning om næste skridt.

 

Salg af 21, 2. th.

Otto Jensen er bemyndiget til at stå for boet. Bestyrelsen underskrev aftale for handlen og transporten.

Den nye andelshaver Laura inviteres til næste møde, så bestyrelsen kan hilse på og byde velkommen.

 

Opsætning af bænk mod gaden

I kraft af at vi går mod koldere tider, udskyder vi projekt bænk mod gaden til foråret.

 

Klage til gårdlauget vedr. beboers inddragelse af fællesarealer

Beboere på Valdemarsgade i stuen overfor vores ejendom har inddraget en del af fællesarealet i gården.

Rasmus oplyste, at gårdlauget har godkendt en udgang, men ikke inddragelse af et areal. Der er ingen beboere i gården, som har ret til at inddrage en del af gården til eget brug.

 

Bestyrelsen blev enige om at rette henvendelse til gårdlauget i kraft af at vores ende af gården er kraftigt mærket af et stort antal cykler. Inddragelse af en del af gården i forbindelse med etableringen af døren forværrer denne problematik.

 

Opdatering af beboerhåndbog

Kontaktinformation på andelshavere i beboerhåndbogen skal opdateres. Laura kontakter de relevante andelshavere, og Mike opdaterer efterfølgende hjemmesiden.

 

Valuar

Det er 2 år siden, at der blev lavet en valuarvurdering, og den udløber derfor inden længe. Til næste regnskab skal der laves en ny. Foreningen har en aftale med firmaet, som foretog vurderingen, om, at de laver den til halv pris. Bestyrelsen indhenter ny vurdering til regnskabet.

Comments are closed.