Referat af generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønder Boulevard 76 / Sankelmarksgade 21 – Tirsdag d. 2. juni 2015

Referat af generalforsamling i
Andelsboligforeningen Sønder Boulevard 76 / Sankelmarksgade 21

Tirsdag d. 2. juni 2015

 

Tilstede:
Sankelmarksgade 21: 1. tv, 1. th, 2. th, 3. tv, 3. th, 4. tv, 4. th, 5. th.
Sønder Boulevard 76: 1. tv, 1. th, 2. tv, 2. th, 3. tv, 3. th, 4. tv, 5. tv, 5. th

 

Fraværende:
Sankelmarksgade 21: st th, 2. tv, 5. tv og Sønder Boulevard 76: 4. th

 

Valg af dirigent:
Rikke, Sankelmarksgade 21, 5. th.
Formalia for indkaldelsen af generalforsamlingen er overholdt.

 

Formandens beretning om årets gang
Bestyrelsens arbejde i 2014 har koncentreret sig om følgende:

 • Istandsættelse af toiletforhold med lette vægge i barnevognsrum + nøgler til døren ud mod bagtrappen, så alle andelshavere kan benytte de nye faciliteter fra gården.
 • Der er blevet oprettet et domæne (www.ab7621.dk) og opbygget et website til foreningen, hvor alle referater og andet info vil blive postet løbende. Desuden er der info på diverse håndværkere.
 • Renskrivning af vedtægterne er påbegyndt, men det er en lang proces og kræver omhu. Det hele vil blive lagt på hjemmesiden, så snart processen er færdig.
 • Vinduesistandsættelser – primært de udsatte øverste etager, men alle lejligheder er blevet tjekket og har fået foretaget de nødvendige reparationer for at kunne holde i yderligere et par år.
 • En diskussion om hvorvidt gulve i lejligheder indgår som forbedringer eller som vedligeholdelse. Bestyrelsen følger ABFs forbedringskatalog i den sammenhæng.
 • Opsætning af ny bordplade inkl. håndvask og afløb i værkstedsrum + indsamling af lidt værktøj til fælles brug.
 • En velkomstpakke indføres til alle nye andelshavere, for at byde dem velkommen til foreningen. Et brev og en lille gave til en værdi af 150 kr. ca.
 • Der afholdtes to oprydnings-/arbejdsdage – ift. kælderoprydning og generel vedligeholdelse og småreparationer.
 • En låneomlægning, hvor de gamle lån blev opsagt og et nyt samlet lån oprettet med en fast 3% rente. Ved omlæggelse blev der indgået aftale om, to afdragsfrie år. Dette for at skabe likviditet og få nedbragt kassekredit. Lånet forløber sig over 22 år.
 • Salg af følgende lejligheder: 21, 5. tv / 21, 2. tv / 21, 1. th / 76, 2. th
 • Bestyrelsen har gennem to repræsentanter i gårdlauget (Rasmus: 76, 5. th og Else-Marie: 21, 2. th.) fået etableret sammenhængende legeplads i gården, så alle legeaktiviteter er samlet på samme område.
 • Bestyrelsen har fulgt og følger fortsat altanudvalgets arbejde tæt.

Generelforsamlingen ytrede ønske om, at bestyrelsens arbejde og mødereferater blev mere synlige – enten via hjemmesiden (der har været tekniske problemer med denne, hvorfor referaterne har manglet her), via ophæng i opgangene eller via email.

Derudover var der en klage over, at bestyrelsen ikke har udarbejdet det skriv om foreningens fremlejeregler, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling.

Afslutningsvis blev der spurgt ind til om gulvene endte med at være en forbedring eller ej. Bestyrelsen følger op på det, og vender tilbage med et endeligt svar.

Formandens beretning blev godkendt

 

Forelæggelse af årsregnskab 2014
Der er intet regnskab med i år, og det er beklageligt. Revisor har været syg, og da han gik i gang med regnskabet, så gik teknikken galt for ham, og regnskabet blev slettet. Derfor bliver næste bestyrelsesmøde også en generalforsamling – dog kun med et punkt: årsregnskab 2014. Revisor er her sponsor for et lille arrangement på Pegasus. Det finder sted 2. juli kl. 19.00.

Ole har fået få nøgletal: restancen er på 8.000 kr. kredit i Arbejdernes Landsbank er indfriet og vi har i dag ca. 300.000 kr. på kontoen.

Generalforsamlingen havde i forbindelse med den korte fremlæggelse spørgsmål til offentlig versus valuarvurdering af andelsboligsforeningens ejendomsværdi. Der foretages i øjeblikket ikke offentlige vurderinger af ejendomme pga. de skandaler om fejlvurdering, der har været fornyeligt. Man regner med, at de næste offentlige ejendomsvurderinger vil ske i 2017. At der ingen offentlig ejendomsvurdering er, betyder dog ikke, at omfangsdrænet ikke er indregnet i andelsboligsforeningens værdi, idet små forhold løbende inddrages i vurderingen. Ift. at overgå til en valuarvurderingen, så er der en vis risiko herved – for hvem er ansvarlig for, at den er rigtig? I sidste ende er det foreningen.

 

Budget 2015
Forslaget blev gennemgået af Ole.

Væsentlige ændringer er, at foreningens prioriteter er faldet fra 600.000 til 293.000. Det betyder, at vi har flere penge stående på kontoen, dvs. likviditet. Sammen med beløbet til vedligeholdelse (110.700) har foreningen altså ca. 400.000 kr. til rådighed.

Boligafgiften er uændret ift. sidste år.

Generalforsamlingen havde en kommentar ift. hvorfor beløbet til el på trapperne er så højt. Det skyldes, at der ikke er taget højde for de penge, som foreningen får fra vaskelauget.

Budgetforslaget blev godkendt

 

 

Indkomne forslag

1) Intern venteliste

Ole læste vedtægternes paragraf 13 op, hvorfra det indkomne forslag vedrører stk. 2b. Ole fremlagde endvidere årsagen til, at man fjernede den interne venteliste i sin tid, nemlig at den gav uhensigtsmæssige problemer med salgsforløbet. Nærmere bestemt drejede det sig om, at en lejlighed i 76 blev sat til salg, og en fra 21 ville købe den. Men der blev ikke taget initiativ til noget fra køberens side, så Ole måtte stå for salget. Det endte med, at sælger mistede nogle penge ifm. nogle renteforhold ved den nye bolig, han købte, fordi han måtte vente på pengene fra køberen.

Generelforsamlingen havde herefter en diskussion frem og tilbage om, at der var behov nogle flere retningslinjer for et salg til en person på den interne venteliste, så sælger ikke mister noget ved salget. På den baggrund nåede generalforsamlingen frem til, at de første tre på den interne venteliste får at vide, at den pågældende lejlighed er til salg samtidig. Herefter skal de i henhold til deres placering på ventelisten fremlægge dokumentation fra deres bank om, at købesum er til rådighed. Den første på ventelisten har 14 dage. Den anden og tredje har tilsammen 14 dage. Har en eventuel køber fra ventelisten ikke indfriet dette krav inden for en måned, frigives købet til udefrakommende.

Oprettelsen af ventelisten sker efter følgende procedure:

1) fra ophæng af referatet fra generalforsamlingen og en måned frem kan andelshavere meddele til bestyrelsen, at de vil optages på den interne venteliste, og 2) en måned efter fremlæggelsen af referatet trækker bestyrelsen lod blandt de andelshavere, som vil på listen. Ønsker man efterfølgende at komme på listen, så bliver man placeret nederst. Endelig ryger man ikke bagerst på listen, hvis man takker nej til en andel.

Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for.

 

 

2) Bemyndigelse til bestyrelsen om at påbegynde renoveringen af opgangene

På baggrund af låneomlægning har vi øget likviditeten i foreningen. Bestyrelsen vil gerne have lov til at kigge på, hvad der skal laves af forbedringer, så både bag- og fortrapperne kan blive vedligeholdt. Bestyrelsen vil kigge på, hvad der trænger mest og lave en prioriteret liste, altså et stykke forarbejde som man kan følge undervejs, inden der bliver brugt nogle penge.

Bestyrelsen har ikke kigget priser eller indhentet nogen tilbud endnu.

Generalforsamlingen kom herefter med kommentarer om, at hvis man renoverer trapperne, så skal man også behandle dem ordentlig eksempelvis når man flytter o. lign. Ellers er det ikke til meget nytte. Endvidere blev der spurgt ind til, om renovering af dørene på bagtrapperne også er en del af dette arbejde. Svaret hertil er ja. Afslutningsvis blev det tilføjet fra bestyrelsens side, at man renoverer inden for det beløb, som er til rådighed i foreningen, og dermed lånes der ikke penge.

Enstemmigt vedtaget af alle 17.

 

3) Fiberby

Foreningens naboejendom skal have Fiberby. Det betyder, at der bliver trukket kabler mellem Sønder Boulevard 74 og Sankelmarksgade 19. Bestyrelsen har i den forbindelse indhentet et tilbud på, at få etableret Fiberby i lejlighederne. Tilbuddet lyder på ca. 55.000 kr., og indeholder etablering af nye kabler samt tilkobling af alle lejligheder til fibernettet. Hvis man opretter sig, som kunde hos Fiberby ifm. etableringen er det gratis. Efterfølgende vil det koste noget. Afregning af forbruget af fibernet sker individuelt med Fiberby. Men etableringen på 55.000 kr. betales af foreningen.

Generalforsamlingen spurgte ind til, om kablerne bliver etableret på for- eller bagtrappen. Bestyrelsen vil arbejde på at få kablerne trukket på bagtrappen. Dertil var der dog andre på generalforsamlingen, som pointerede, at det bedste sted at trække kablerne altså bag- vs. fortrapper afhænger af, hvor man ønsker at placere sin router i sin lejlighed. Afslutningsvis blev der spurgt ind til, om det er muligt at få fjernet de gamle kabler, der er på bygningen, idet vi pludselig har mange kabler trukket på og i ejendommen.

Enstemmigt vedtaget

 

4) Ny husorden

Der er tilføjet en ny regel i husordenen omkring rygning. Den er formuleret med udgangspunkt i ABF-håndbogens skriv om rygning. En del andelshavere har oplevet gener af røg, hvilket er baggrunden for ændringen.

Efter diskussion frem og tilbage på generalforsamlingen blev det aftalt, at man i den nye regel ændrer ”offentlig” til ”fælles”.

Afsnittet vedr. rygning lyder således:

”Alle former for rygning skal foregå udendørs eller i andelshaverens lejlighed og må ikke foregå på fællesarealer.

 I henhold til ABF håndbogen anser foreningen for- og bagtrapper samt andre fælles arealer indendøre som f.eks. barnevogsrummet og kælderen, som offentlige rum og dermed som værende omfattet af rygeloven.”

Enstemmigt vedtaget

 

5) Bemyndigelse til at omlægge lån

Formålet med denne bemyndigelse er at få en lavere rente eller restgæld på foreningens lån. Det kunne være en fordel, hvis bestyrelsen havde bemyndigelse til at handle, hvis der opstår en god mulighed for at omlægge lånet på en måde, som er fornuftig for foreningens økonomien.

Enstemmigt vedtaget.

 

6) Taletid vedr. altaner ved Lis

Det er muligt at få altaner fra 2. sal til 4. sal – men ikke 1. sal som umiddelbart kun kan få en fransk altan. Da vi for et år siden mødtes og snakkede, var der mange, som var interesseret i at få altaner. Det er derfor relevant at arbejde videre med etableringen af altaner her. Lis og Akse opretter nyt altanudvalg, som går videre med arbejdet. De afholder et møde snarligt.

Ift. finansiering blev det fremlagt, at der er forskellige måder at gribe finansieringen af altaner an på. Man kan vedtage på en generalforsamling, at alle får altaner og foreningen betaler. Man kan også vedtage, at dem som ikke vil eller ikke kan låne pengene selv, låner dem igennem foreningen, altså foreningen stiller sikkerhed. Endelig kan man vedtage, at man selv sørger for finansieringen af altanerne uden indblanding fra foreningens side.

Den endelige finansieringsform debatteres og vedtages senere i forløbet.

 

 

Valg til bestyrelse og revisor
Tre bestyrelsesposter var på valg

Laura B, Christian H og Rikke K. J. genopstillede

Yderligere meldte Aske K. sig som kandidat

De tre nye bestyrelsesposter valgtes for 2-årige perioder og resultatet blev følgende:

 

Til bestyrelsen valgtes:
Formand: Mike T. (ikke på valg) Sønder Boulevard 76, 5. tv.
Rasmus J. (ikke på valg) Sønder Boulevard 76, 5. th.
Rikke K. J. (vælges for 2 år) Sankelmarksgade 21, 5. th.
Aske K. (vælges for 2 år) Sønder Boulevard 76, 2. th.
Christian H. (vælges for 2 år) Sankelmarksgade 21, 3. th.

 

Som suppleanter valgtes
1. Laura B. (vælges for 1 år) Sankelmarksgade 21, 4. tv.
2. Aase J. (vælges for 1 år) Sønder Boulevard 76, 3. th.
3. Else Marie J. (vælges for 1 år) Sankelmarksgade 21, 2. th.

 

Revisor:
Ole Bentzen genvælges

 

Kritisk revisor:
Else Karlsen genvælges

 

Administrator
Ole Grønlund

 

Referent:
Laura Brink

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>