Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 24. juni 2019

Til stede: Christian, Mike, Jesper, Aase, Rasmus, Laura og Ole

Skimmelsvamp-sag i 76 1. tv

Bestyrelsen har været i dialog med firmaet Skimmelfrit, som der er indhentet tilbud fra. Firmaet er klar til at starte op på udbedring af skimmelsvampsskaden, når bestyrelsen siger til. Christian (2. tv.) er i dialog med en murer, som skal istandsætte badeværelset. Når der fastlægger en endelig dato for opstart af renoveringen af badeværelset, aftaler bestyrelsen nærmere med firmaet ift. deres arbejde hos 1. tv.

Rengøring af trapper

Bestyrelsen har meddelt Lars, at der blev udtrykt ønske om en grundige rengøring af trapperne på generalforsamlingen. Der er blev indkøbt to nye støvsugere til hhv. rengøring af trapper og kælderen. På generalforsamlingen blev det derudover drøftet at hyre operation dagsværk til en grundig rengøring af trapperne. Bestyrelsen undersøger det nærmere, samt om der skal indhentes tilbud fra et professionelt firma på rengøringen.

Opbevaring af ejendele i opgangen

På generalforsamlingen blev opbevaring af ejendele i opgangen drøftet. Særligt opbevaring på fælles arealerne i stuen ved og bag døren.

Bestyrelsen udarbejder et opslag til opgangen, som hænges op snarest.

Lejemålet i st. th. 76

Bestyrelsen afholder efter sommerferien møde med lejer, om hvorvidt lejer er interesseret i at afstå lokalet til foreningen og til hvilken pris. Ole meddeler forud for mødet lejer om foreningens indledende overvejelser, jf. drøftelsen på generalforsamlingen.

Lejemålet i st. tv. 76

Bestyrelsen vil efter sommerferien afholde et møde med lejeren af værtshuset for at drøfte forholdene omkring lejemålet.

Altaner

Der er indhentet to tilbud på altaner fra hhv. Balco Kontech og Altana. Bestyrelsen var enige om, at det skal forsøges at få et møde arrangeret med Altana i løbet af sommeren, hvor projektet kan drøftes nærmere. Andelshavere i foreningen vil blive inviteret til at deltage med henblik på afklaring af evt. spørgsmål og uklarheder. Mere information følger på facebook og i opgangene.

Ole påbegynder proces med at indhente lånetilbud til altaner og inddragelse af loftrummene.

Kælder

En andelshaver har spurgt til fugt i kælderen. For en del år siden blev der lavet omfangsdræn rundt om bygningen efter et stort skybrud. Det har sikret, at der ikke trænger vand ind gennem væggene i kælderen. Dog kan fugt og vand stadig trænge op igennem gulvet. Der er for få år siden lavet udbedringer af store huller i gulvet i kælderen. Bestyrelsen henstiller derfor andelshavere til at sætte ejendele på kasser, reoler o. lign., så det ikke er i direkte kontakt med gulvet.

Salg af 76 1 th.

Lis har meddelt bestyrelse, at hun ønsker at sælge til sin datter, hvilket er mulig jf. foreningens vedtægter. Efter ønske fra andelshaver har bestyrelsen godkendt at handel sker uden en vurderingsrapport og dermed uden forbedringer. De nærmere omstændigheder fremgår af købsaftalen.

Bestyrelsen underskrev dokumenter i forbindelse med handlen. Overtagelsen forventes at ske medio oktober 2019.

Vandskade mellem 21 2. og 3. tv

Ole har betalt selvrisikoen fra forsikringen, og bestyrelsen går dermed ud fra, at skaden er udbedret.

Evt.

Der blev spurgt om nyt ift. ombygningsprojektet i 21, 2. th., som bestyrelsen har været forelagt på mail i april. Dengang bemærkede bestyrelsen, at der skulle søges om byggetilladelse hertil hos kommunen, inden bestyrelsen kan godkende. Bestyrelsen er umiddelbart bekendt med, at projektet er ændret og har ikke hørt yderligere.

Der har været afholdt generalforsamling i Gårdlauget, hvor der var et stort fremmøde. Gårdmanden vil fremadrettet være der flere dage om ugen. Derudover blev det besluttet, at der to gange årligt skal foretages cykeloprydning.

Comments are closed.