Husorden

Husorden for andelsboligforeningen
Sønder Boulevard 76/Sankelmarksgade 21

Husdyr
Det er tilladt at holde hund og kat.
Husdyr må dog ikke være til gene for andre andelshavere i foreningen, og det er ejerens ansvar at rydde op efter dyret.
Husdyr må ikke opholde sig eller luftes i gården.

Affald
De af gårdlauget opstillede affaldsbeholdere skal benyttes. Er der opstillet beholdere til f.eks. glas og papir må sådanne materialer ikke smides i de almindelig affaldsbeholdere. Bemærk at der er særskilte affaldsbeholdere til hård plast, elektronik, metal og pap. Storskral – ekskl. byggeaffald – skal hensættes i storskraldsrummet i den anden ende af gården mod Dybbølsgade. Beboere skal selv sørge for afhentning af byggeaffald.

Barnevogne
Det er ikke tilladt at stille barnevogne i gennemgang eller på andre steder, hvor de kan være til gene for forbipasserende. Benyt derfor gerne barne- og klapvognsrummet Sønder Boulevard 76 i st. th.

Cykler
Cykler må ikke hensætte i opgange, porte eller på steder, hvor de er til gene. Cykler, der kun bruges sjældent, parkeres i cykelkælderen.

2 gange om året fjernes gamle og ubrugelig cykler af gårdlauget i samarbejde med politiet.

Opmagasinering
Ifølge brandsikringsbekendtgørelsen må ejendommens trapper og øvrige fællesarealer ikke benyttes til opmagasinering af private ejendele herunder cykler, barnevogne, sko, affaldsposer m.v.

Støj
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke er til gene for ejendommen og de øvrige andelshavere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må benyttes mellem kl. 7 og kl. 20 på hverdag og fra kl. 8 og kl. 20 i weekenden. Har man ikke mulighed for at overholde disse tidsrum, bedes man annoncere dette senest en uge i forvejen.

Installeringer
Vaskemaskiner, brusekabiner o. lign. skal være lovligt installeret og godkendt af en VVS-installatør. Installering af bad/brusekabine skal desuden indberettes til kommunen.

Musik
Afspilning af musik skal finde sted, så det ikke er til gene for de øvrige andelshavere. Bortset fra enkeltstående undtagelser må afspilning af høj musik ikke finde sted fra søndag til torsdag efter kl. 22, samt fredag og lørdag ikke efter kl. 24. Større arrangementer annonceres ved opslag i opgangen senest en uge i forvejen.

Gården
Der skal være plads til både børn og voksne i ejendommen, men i alles interesse bør støjende adfærd i gården begrænses.

Det er ikke tilladt at afspille høj musik i gården.

Børn
Det er forældrenes ansvar, at børn ikke støjer på fællesarealerne til gene for andre beboere.

Vaskerum
Foreningens vaskerum skal holdes rent og nydeligt. Den sidste vask skal være færdig kl. 23.

Kælderrum og loftsrum
Kælder- og loftsrum skal være forsynet med hængelås samt navn og adresse og ryddes ved fraflytning. Såfremt dette ikke er sket inden 8 dage efter fraflytning, kan foreningen lade arbejdet udføre på den fraflyttedes regning.

Yderdøre m.m.
Yder- og kælderdøre skal holdes forsvarligt lukket.

Døre og porte må ikke holdes åbne ved anbringelse af træstykker, måtter eller andre genstande.

Rygning
Alle former for rygning skal foregå udendørs eller i andelshaverens lejlighed og må ikke foregå på fællesarealer.

I henhold til ABF håndbogen anser foreningen for- og bagtrapper samt andre fælles arealer indendøre som f.eks. barnevogsrummet og kælderen, som offentlige rum og dermed som værende omfattet af rygeloven.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling, d. 02/06/2015