Referat fra generalforsamling i Andelsforeningen Sdr.Boulevard 76/Sankelmarksgade 21, tirsdag d. 27. maj 2014 kl.19.

Punkterne nedenfor refererer til indkaldelsen.

Tilstede :
Sdr. Boulevard 76 : 1.tv, 1.th, 2.tv., 2.th, 3.th, 4.tv, 5.tv, 5.th
Sankelmarksgade 21 : 1.th, 2.th, 3.th, 4.tv, 5.tv, 5.th

Administrator : Ole Grønlund

Valg af dirigent : Rasmus Jelbo, Sdr. Boulevard 76,5.th meldte sig.
Formalia om indkaldelse var overholdt og generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsens beretning ved formand Birgit Nielsen, Sankelmarksgade 21, 5.tv :
Bestyrelsens arbejde har bl.a. været koncentreret om afslutning af arbejdet med omfangsdræn. Vi skal fortsat være opmærksomme på, om kælderen holder sig tør.
I 2013 blev der også etableret flere kælderrum, således at alle andelshavere nu har et opbevaringsrum i kælderen.
Bestyrelsen er begyndt at undersøge muligheden for at få altaner. Der har været kontakt med et par altanfirmaer og et altanudvalg er nedsat til at varetage opgaven med at se på mulighederne for altaner i foreningen.
Bestyrelsen er repræsenteret i gårdlauget med to medlemmer. Rasmus ( sdr.b. 76,5.th. ) og Else-Marie ( sankm.gade 21,2.th ). Bestyrelsen har fremsat forslag til gårdlauget om familievenlige tiltag i form af fx babygynge. Gårdlauget har endnu ikke truffet beslutning om forslagene bliver realiseret.
Foreningen har afholdt 2 arbejdsdage, hvor beboerne var fælles om at få ordnet forskellige opgaver, blandt andet ryddet op i barnevognsrum, oprydning i fælles loftsarealer og rengøring i opgange. Der er enighed om, at det er god måde at få ryddet op samt vedligeholdt ejendommen. Desuden giver det mulighed for socialt samvær.

Bestyrelsen forventer at afholde flere fælles arbejdsdage.
Bestyrelsen har brugt en del tid på at drøfte, hvad der er forbedringer og vedligeholdelse i forbindelse med overdragelse af andele. ABF ( Andelsboligernes Forening ) har udgivet en håndbog, der indeholder vejledende retningslinjer vedr. forbedring og vedligehold, som bestyrelsen har besluttet at benytte fremadrettet.
Bestyrelsen har ligeledes brugt en del tid på at diskutere, hvad der skal gøres i forbindelse fremleje af andele og overholdelse af foreningens vedtægter herom.
Afslutningsvis orienterede formanden om, at ejendommen har energimærket D. Fremover skal der gives yderligere oplysninger om ejendommens standard og finansiering af denne til kommune/stat.

Formandens beretning blev godkendt.

Årsregnskab 2013 blev gennemgået af administrator.

Regnskabet blev godkendt.

Budgetforslaget for 2014 blev gennemgået.

Generalforsamlingen bekræftede den stående bemyndigelse til bestyrelsen til at omlægge foreningens lån i Realkredit Danmark. Bestyrelsen blev således bemyndiget til at acceptere Realkredit Danmarks omfinancieringseksempel 2. angivet i mail af 26. maj 2014, herunder at opsige de 4 nuværende lån, at optage et nyt obligationslån med rente 3% p.a. over 21 år med afdragsfrihed de første 1 til 2 år. Ydelsesbesparelse ca. 296.000 kr. det første år.
Når afdragsfriheden ophører vil den årlige ydelse være på niveau med, hvad der betales i dag.

Budgetforslaget og bemyndigelsen til at omlægge de 4 lån blev vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag.

Forslag om vedtægtsændring i form af tilføjelse til vedtægtens bestemmelse om fremleje.

Det indkomne forslag blev nedstemt.

I stedet pålagde generalforsamlingen bestyrelsen at håndhæve lejelovens regler mere restriktivt ved fremleje jævnfør § 11 og § 22 i andelsforeningens vedtægter.
Bestyrelsen skal endvidere iværksætte tiltag, hvor andelshavere og fremlejere informeres om foreningens fremlejeregler.

Valg til bestyrelse :
2 fra bestyrelsesposter var på valg for en 2-årig periode.
Birgit Nielsen genopstillede ikke.
Rasmus Jelbo genopstillede.
Desuden udtræder Anne-Dorthe Christiansen og Lis Klareskov efter eget valg af bestyrelsen. Det betød at yderligere 2 bestyrelsesposter skulle vælges for en 1-årig periode.

Til bestyrelsen valgtes :
Formand : Mike Tylak ( valgt for 2 år ), Sdr. Boulevard 76,5.tv
Rasmus Jelbo ( valgt for 2 år ), Sdr. Boulevard 76,5.th
Rikke K. Jakobsen ( valgt for 1 år ), Sankelmarksgade 21,5.th
Christian Hovgaard Johansen ( valgt for 1 år ), Sankelmarksgade 21,3.th
Laura Brink ( valgt for 1 år ), Sankelmarksgade 21,4.tv

Som suppleanter valgtes :
1. Dorthe Neuert, Sdr. Boulevard 76,2.tv
2. Aase Jensen, Sdr. Boulevard 76,3.th
3. Else-Marie Jensen, Sankelmarksgade 21,2.th

Desuden valgtes :
Revisor : Ole Bentzen
Kritisk revisor : Else Karlsen, Sdr. Boulevard 76,4.tv
Valg af administrator : Ole Grønlund

Oplysning om foreningens arbejdsrum i kælder.

Referent : Lis Klareskov

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>