Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønder Boulevard 76 / Sankelmarksgade 21

Tilstede:

Sankelmarksgade 21: 1. tv, 1. th, 2. th, 3. th, 4. tv, 5. th.
Sønder Boulevard 76: 1. tv, 1. th, 2. th, 3. tv, 3. th, 4. tv, 5. tv, 5. th

 

Fraværende:

Sankelmarksgade 21: st. th, 2. tv, 3. tv, 4. th, 5. tv og Sønder Boulevard 76: 2. tv og 4. th

 

 

Valg af dirigent

Rikke blev valgt som dirigent. Rikke meddelte generalforsamlingen at formalia for indkaldelsen til generalforsamlingen er overholdt.

 

Formandens beretning

Bestyrelsens arbejde i 2016 har koncentreret sig om følgende:

 • Etablering af Fiberby i starten af 2016 samt opfølgning på ufærdigt arbejde. En sag mellem 3. part, foreningen og Fiberby.
 • Der blev i starten af året indhentet tre tilbud på renovering af bagtrapperne. Et tilbud blev hurtigt forkastet og de to tilbageværende blev udvidet og efter gennemgange, blev det besluttet at gå videre med det ene. Foreningen havde opsparet ca. 500.000 til arbejdet grundet afdragsfrit lån.
 • Huslejepriser i lejemål er blevet drøftet frem og tilbage. Generelle lejepriser blev undersøgt i nærområdet, men efter det blev klart, at et flertal af beboere ønskede valuarvurdering, besluttedes det at lade vurderingsmanden komme med et realistisk skøn for lejepriser i de to udlejningslokaler.
 • Valuar blev kontaktet og gennemgang blev foretaget november 2016
 • Foreningen startede 2016 ud med et fastforrentet 3% obligationslån (kurs 100) – med en løbetid på 20 år. I april 2016 faldt renten og muliggøre en konvertering til et 2% lån (kurs 98). Bestyrelsen opsagde det gamle lån per 1. juli 2016.
 • Indhentning af tilbud på kassekredit op til 150.000 kr.
 • Vandskade mellem 76 1. + 2. tv. Bestyrelsen besluttede efterfølgende, helt ekstraordinært, at tilbyde 76, 2. tv økonomisk støtte pr. kulance på op til 10.000 kr. til genhusning af underbo.
 • Altaner: Der blev besluttet at gå videre med Gilbro Altaner i starten af året. Gilbro udarbejdede skitsetegninger og indsendte et forprojekt til gennemsyn hos Københavns Kommune. Dette indsendes 16. juni 2016. Efterfølgende bad kommunen om yderligere dokumentation og disse blev indsendt 8. september. Sagen lå hos kommunen ved udgangen af 2016.
 • Salg af lejlighed: 21 1. tv.

 

 

Generalforsamlingen spurgte ind til, hvad der var blevet af det hold af andelshavere, som skulle sætte sig ind i fjernvarmeanlægget via et kursus?

Spørgsmålet blev rejst eftersom viceværten ikke altid er at træffe og derfor skal der være et antal andelshavere, som kender systemet og ved hvad der skal gøres.

Bestyrelsen noterede sig spørgsmålet.

 

En enkelt andelshaver spurgte til andelshavernes oplevelse med fibernettet. Vedkommende oplevede enkelte udfald. Det var ikke et generelt problem blandt andelshaverne.

 

Yderligere blev der spurgt ind til hvor langt bestyrelsen var med arbejdet ift. huslejen på erhvervslejemålene?

Bestyrelsen kunne hertil oplyse, at opmåling af lokalerne er i gang og en huslejeændring snarligt vil blive meldt ud.

 

Bestyrelsen blev også bedt om at være hurtigere med at få referater fra bestyrelsesmøderne ud. Bestyrelsen noterede sig opfordringen og vil bestræbe sig på at være hurtigere fremover.

 

En sidste kommentar gik på fremleje.

En andelshaver pointerede overfor bestyrelsen, at denne ikke har ret til at give lov til at fremleje længere end angivet i vedtægterne. Bestyrelsen kunne hertil meddele, at i et enkelt tilfælde har det været nødvendigt at indgå en ny aftale af en fremleje eftersom fremlejekontrakten ikke kunne fremskaffes. Bestyrelsen noterede sig bemærkningen.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

Forslag om at værdien af foreningens ejendom fastsættes iht. vedtægtens § 14 a

Bestyrelsen har taget sidste års ønske fra generalforsamlingen, om at lave en valuarvurdering ,til sig, og bedt et firma om at udarbejde en vurdering. Prisen er fastsat ud fra, hvad man ville kunne få hvis man udlejede ejendommen som lejebolig.

 

Bestyrelsen stillede forslag om at tage toppen af vurdering, så ejendommens værdi fastsættes til 35.000.000 kr. Det er sket med skelen til, hvad man har gjort tidligere i foreningen og af hensyn til at prisen ikke skal fluktuere for meget, men passe bedre til en overgang ift. den offentlige vurdering. Bestyrelsen ønsker ikke en situation, hvor værdien skal sættes ned. Ved tidligere brug af valuarvurdering i foreningen har man ramt plet via denne fremgangsmåde.

Yderligere blev generalforsamlingen oplyst om, at den sidste offentlige vurdering er fra 2012.

 

Generalforsamlingen ønskede at høre fordele og ulemper ved en valuarvurdering. Hertil svarede Ole at fordelene bl.a. er, at man forholder sig den virkelighed, som der er i dag og at andelshavere får flere penge for deres lejligheder. Ulemperne er at kommende andelshavere skal betale mere for lejlighederne. Yderligere blev det pointerer at valuarvurderingen ud fra den nuværende lovgivning ingen indvirkning har på huslejen.

 

Forslaget blev vedtaget med 13 stemmer for, 0 imod og 1 blank.

 

 1. Forelæggelse af årsregnskab 2016

Ole gennemgik årsregnskabet. Der er ikke de store ting at bemærke. Udgifter ekskl. vedligeholdelse ligner sidste års regnskab. Vedligeholdelsesudgifterne er lidt lavere. De ekstraordinære udgifter i 2016 var kurstab ved låneomlægning, gebyr for administrator ved div. forhandlinger og genhusning af andelshavere. Også valuarvurderingen optræder på denne post, og er billig idet foreningen har brugt valuaren tidligere. Kommende vurderinger vil koste det halve af den første vurdering (ca. 9.000 kr.) da valuaren kender ejendommen. Foreningens gæld er lidt lavere end sidste år.

 

Ole supplerede yderligere om det nye lån at foreningen afdrager ca. 28.000 kr. hver måned og at der er 16-17 år tilbage af lånet. Hvis foreningen ønsker det, kan lånet lægges om, så der bliver midler til større projekter i fremtiden.

 

Nøgleoplysningsskemaet er ikke vedlagt pga. valuarvurderingen, som først skulle tages stilling til. Ole omdeler den i løbet af sommeren. Skemaet gælder i 18 måneder.

 

Samlet set ender regnskabet på et skattemæssigt overskud på 55.060 kr. og lagt til vores underskud, så havner sidstnævnte på 317.607 kr. Dermed går der mange år før foreningen skal betale skat.

 

Generalforsamlingen spurgte ind til hvilken husleje, valuaren havde beregnet for erhvervslejemålene. Værtshuset er sat til 1.400 kr. pr. m2 og lejemåæet på Sdr. Boulevard til 1.100 kr. pr. m2. En huslejestigning skal varsles 3 måneder før og stigning skal fordeles over 4 år.

 

Årsregnskab blev godkendt.

 

 1. Budget 2017

Ole gennemgik budgettet. Vedligeholdelsesposten stiger ift. sidste år for at udligne resultatet ift. at bibeholde nuværende boligafgift. Renoveringen af bagtrapperne er blevet lidt dyrere end der var afsat økonomi til og nogle af disse midler skal netop bruges til dette. Posten til lys på trapperne bliver nok lavere det kommende år pga. de nye lamper, der er sat op ifm. renoveringen. Yderligere  falder betalingen til gårdlauget. Foreningen er den største bidragsyder til gårdlauget pga. foreningens samlede m2. Det er muligt at lejeindtægten stiger. Der er ingen huslejestigning.

 

En andelshaver spurgte ind til, om det kun var administratoraflønning, som lå under administrationsposten på i alt 40.000 kr. Det er det.

Yderligere blev der spurgt til bestyrelsens ret til at hæve huslejen for erhvervslejemålene uden om generalforsamlingen. Hertil meddelte Ole, at bestyrelsen er bemyndiget til at foretage en huslejestigning. Dog kan bestyrelsen ikke bringe en evt. sag i boligretten, hvis det skulle komme på tale. På baggrund af samtalen meddelte bestyrelsen, at denne gerne mødes med andelshaverne til en snak om økonomien ift. huslejestigningen når opmåling af lokaler er foretaget.

Generalforsamlingen blev yderligere oplyst om at huslejen i dag er 8.000 kr. for værtshuset og 2.000 kr. for det andet lokale.

 

Budgettet er godkendt

 

Indkomne forslag

Lis stillede to forslag til ændring af vedtægterne.

 

Det første forslag vedr. den interne venteliste og §13.

For at reglerne for den interne venteliste bliver tydelig, særligt for fremtidige bestyrelser og andelshavere, blev der stillet forslag om en tilføjelse til reglerne, jf. referatet af generalforsamlingen d. 2. juli 2015. Efter en snak på generalforsamlingen blev der stemt om at tilføje nedenstående:

 

På generelforsamlingen á 2. juli 2015 nåede generalforsamling frem til, at de første tre på den interne venteliste får samtidig at vide, at den pågældende lejlighed er til salg. Herefter skal de i henhold til deres placering på ventelisten fremlægge dokumentation fra deres bank om, at købesum er til rådighed. Den første på ventelisten har 14 dage. Den anden og tredje har tilsammen 14 dage. Har en eventuel køber fra ventelisten ikke indfriet dette krav inden for en måned, frigives købet til udefrakommende.

 

Oprettelsen af ventelisten sker efter følgende procedure:

 

1) fra ophæng af referatet fra generalforsamlingen og en måned frem kan andelshavere meddele til bestyrelsen, at de vil optages på den interne venteliste, og 2) en måned efter fremlæggelsen af referatet trækker bestyrelsen lod blandt de andelshavere, som vil på listen. Ønsker man efterfølgende at komme på listen, så bliver man placeret nederst. Endelig ryger man ikke bagerst på listen, hvis man takker nej til en andel.

 

Tilføjelsen blev vedtaget enstemmigt

 

Det andet forslag vedr. §15.

Det foreslås, at der til det første afsnit i paragraffen tilføjes ”… samt vurdering foretaget af en autoriseret skønsmand. Honorar til skønsmand deles ligeligt mellem sælger og køber”. Samt at de første tre og en halv linje af andet afsnit slettes og fjerde linje bliver starten på andet afsnit, men omformuleres til ”Såfremt sælger og bestyrelsen ikke kan blive enige om prisen på forbedringer, inventar og løsøre, udpeges skønsmanden af boligretten …”

 

Ændringen blev vedtaget enstemmigt.

 

 1. Valg til bestyrelsen og revisor

Rikke, Aske og Christian var på valg. Aske genopstillede ikke.

Rikke, Christian, Laura og Jesper stiller op.

 

Valgt til bestyrelsen blev Laura, Christian og Rikke for en periode på to år.

Jesper, Else Marie og Aase er valgt enstemmigt som 1., 2., og 3. suppleanter i nævnte rækkefølge.

 

Valg af revisor

Ole Bentzon genopstiller som revisor og Else Carlsen som kritisk revisor.

Begge er enstemmigt valgt.

 

 1. Valg af administrator

Ole genopstiller og er valgt.

 

 1. Eventuelt

Altaner:

Som det fremgik af formandens beretning, har foreningen hyret Gilbro Altaner i 2016 til at stå for forprojektet, som er sendt til kommunen. I 2017 hørte altanudvalget først fra Gilbro 1. februar. Det tog lang tid at komme i kontakt med Gilbro og det viste sig at den pågældende medarbejder som behandlede vores sag ikke længere var ansat hos Gilbro. Siden februar har vi ikke hørt mere til sagen hos kommunen. Kontakten er dog etableret. Det forlyder at den nye medarbejder som har overtaget vores sat har været væk fra firmaet og vores sag har derfor ligget stille. Altanudvalget arbejder videre på at få et svar fra kommunen på forprojektet hurtigst muligt. Når dette svar foreligger vil altanudvalget tage en snak om, hvorvidt man vil ud at indhente en række tilbud fra andre altanvirksomheder på baggrund af de oplysninger, vi måtte modtage fra kommunen. Vi er ikke bundet af Gilbro, men kan bruge forprojektet og kommunens oplysninger til at gå videre.

 

En andelshaver kommenterede til slut på antallet af cykler i gården. Efter oprydningen var pladsen god, men ved Distortion kom der igen en masse cykler. Det ønskes at foreningens repræsentant i gårdlauget bringer problematikken op der.

 

 

Referent: Laura Brink

Comments are closed.